Chú Tiàm Góa Sim-lāi

Be Thou My Vision, 主站我心內

1.
Chú tiàm góa sim-lāi, bô kiaⁿ-hiâⁿ chū-chāi;
主 站 我 心 內 , 無 驚 惶 自 在

Chit sè-kan chí-ū Lí, sī góa só• ài,
此 世 間 只有 你,是 我 所 愛

Mî-ji̍t góa sim-sîn siàu-liām Lí bô thêng,
冥 日 我 心 神,思 念 你 無 停

Lí chò góa kng-teng, hō• góa ū kng-bēng.
你 做 我 光 燈,給 我 有 光 明

2.
Chú chò góa tì-hūi, hō• góa thang oá-khò;
主 做 我 智 慧,使 我 可 倚 靠,

Ta̍k sî-khek tiàm tī Lí, siū Lí chiàu-kò•
逐 時 刻 站 在 你,受 你 照 顧

Lí chò góa Thiⁿ Pē, góa chò Lí ê kiáⁿ,
你 做 我 天 父,我 做 你 的 子,

Lí kap góa kiat-liân, góa kap Lí tâng-kiâⁿ.
你 與 我 接 連,我 和 你 同 行。

3. Sè-kan bô chi̍t hāng pí Lí khah pó-pòe;
世 間 無 一 項,比 你 卡 寶 貝

In-ūi Lí sio̍k tī góa, éng-oán bē hòe,
因為你屬於我,永遠不廢

Lí sī góa it-chhè, góa beh sìn-khò Lí,
你是我一切,我要信靠你

Thiⁿ-téng ê Kun-ông, sè-kan bô thang pí.
天 頂 的 君 王,世 間 無 可 比

4. Thiⁿ-téng ê Kun-ông, hō• góa ē tek-sèng;
天 頂 的 君 王,使 我 會 得 勝

Goān Lí chhōa góa kàu thiⁿ, éng tiàm thian-têng,
願 你 導 我 到 天,永 住 天 庭

He̍k-sī ū kan-lân, á-sī tōa piàn-chhian.
或 是 有 艱 難,抑 是 大 變 遷

Góa koat-toàn tòe Chú, éng-oán bô iâ-siān.
我 決 斷 隨 主,永 遠 無 厭 倦